Sidebar

مرسا - ارائه دهنده به روزترین راهکارهای جامع و تخصصی مراکز داده

مرسا بار دیگر نیز برنده یکی از بزرگ ترین مناقصه های VeriFone IntelliNAC در اواخر سال 94 گردید .

 

یک بار دیگر نیز شرکت مرسا ثابت نمود تا در خصوص تامین و اجرای پروژه های جامع و حرفه ای پرداخت الکترونیک، نظیر  VeriFone IntelliNAC از بهترین ها میباشد .

این شرکت در اسفند ماه سال 94 برنده مناقصه شرکت محترم سداد گردید و تمامی تجهیزات در اوایل سال 95 تحویل داده شد .