شرکت مرسا برنده مناقصه طراحی ، تامین و اجرای بروز ترین پروژه VDI در یکی از شرکتهای بزرگ خودرو ساز در ایران گردید .

شرکت مرسا برنده مناقصه طراحی ، تامین و اجرای بروز ترین پروژه VDI در یکی از شرکتهای بزرگ خودرو ساز در ایران گردید .

اجرای این پروژه در اواخر سال 92 بوده و نگهداری آن نیز در سال 93 ادامه دارد .

Zero Client های مورد استفاده در این پروژه ، زیرو کلاینت های HP T310 بوده که از چیپTeradici نسل دو استفاده میکنند.

شایان ذکر است که کاربران ، طیف وسیعی از مهندسان با انجام کارهای سنگین تا کاربران ادارای و عمومی با انجام کارهای سبکتر را تشکیل میدهند .

پیش بینی میشود در سال 93 بسیاری از سازمانها و شرکتها ، کلاینتهای قدیمی و سنتی را جمع آوری نموده و مانند کشور های پیشرفته ، همگی از زیرو کلاینتهای VMware Ready استفاده نمایند .