Sidebar

مرسا - ارائه دهنده به روزترین راهکارهای جامع و تخصصی مراکز داده

Disaster Site

بر مبناي تحليل هاي به عمل آمده در خصوص نقش ارزش اطلاعات در رده بندی شركت هاي تجاري بزرگ، 93 درصد شركت هايي كه به دلايلي مرکز داده خود را برای مدت 10 روز از دست داده اند، نام آنها در لیست ورشکستگان یک ساله آمده است .

شکل ذیل اهمیت بکارگیری راهکارهای Recovery Site در کنار راهکار Backup را نشان میدهد :

در طراحی سایتهای پشتیبان و Disaster Recovery ، دو مولفه اصلی RTO و RPO به عنوان خروجی فاز Business Impact Analysis (BIA) نقش کاملا تعیین کننده ای دارند که شکل ذیل نشان دهنده این امر میباشد :

همانگونه که در این جدول مشاهده میگردد ، با اهمیت ترین مراکز داده میبایست از معماری 3DC استفاده نمایند .

مولفه های ذیل درهنگام انتخاب محل سايت ، میبایست در نظر گرفته شوند :

 • سيل
 • فعاليتهاي زمين لرزه
 • طوفان و طغيان
 • بادهاي شديد
 • درجه حرارت
 • آتش
 • سرويسهاي ضروري ، سيستم هاي نقلیه و Utilityها.
 • Security
 • Fire Control نظیر FM200 و ...
 • Access
 • Raised Floor
 • آلاينده ها
 • نشتي ها
 • اقلیم سیاسی
 • خطوط هوایی
 • انتخاب نوع سایت پشتیبان
 • خطرات منتج شده از فعاليتهاي بشر :
   1. آلودگي صنعتي
   2. RFI
   3. EMI (تداخل الكترو مغناطيسي)
   4. Vibration